Denetim Sonuçlarının Belediye Meclisi’ne Sunulması

Home - Dokümanlar - Denetim Sonuçlarının Belediye Meclisi’ne Sunulması

5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince denetim sonuçlarının kamuoyu duyurulması ve belediye meclisine sunulması gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Denetimin kapsamı ve türleri” başlıklı 55’ inci maddesi “Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü acısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş̧ ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.

Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Sunuş yazısını görmek için tıklayınız.

Share: