Danıştay

Home - Yargı Kararları - Kategoriye göre arşivle: Danıştay

T.C. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2003/118 K. 2003/42 T. 21.3.2003 Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 27.9.2002 günlü ve E:2002/189, K:2002/337 sayılı kararıyla; 6183 sayılı Yasanın 3 ve 64 üncü, 5442 sayılı Yasanın 1, 3 ve 4 üncü maddeleri ile 3030 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi uyarınca “…alacaklı amme idaresinin, mahalli en büyük memuru veya tevkil edeceği memur” ibaresinden, alacaklı amme idaresi büyükşehir belediyesi olduğuna[...]
Devamını Okuyun

T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2008/3456 T. 29.12.2008 Kararı

Dava, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 1.5.2008 günlü, 2008/34 sayılı “5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelge”nin iptali istemiyle açılmıştır.Davaya konu edilen Genelgenin dayanağı 5747 sayılı Yasa’nın Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa Mahkemesince kısmen iptal edilmiş olması ve böylece Genelgenin yasal dayanaktan yoksun[...]
Devamını Okuyun

T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2007/1073 K. 2007/1688 T. 13.9.2007 Kararı

Belediyenin karar organı olan belediye meclisinin, belediye başkanı tarafından meclise getirilen istemleri, yapacağı değerlendirme sonucunda kabul etmeyebileceği tabii olup; ( belediye başkanının meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabileceği hususu da dikkate alındığında ) belediye başkanının istemine aykırı karar verilmesi, belediye meclisinin kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal[...]
Devamını Okuyun