Makaleler

Home - Kategoriye göre arşivle: Makaleler

Geçici Teminatın %3’ten Fazla Yatırıldığı Durumlarda Nasıl Gelir Kaydedilir?

Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde ihaleye katılma yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin teminat olarak verdikleri tutarların gelir kaydedileceği hükme bağlanmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 33’üncü maddesinde geçici teminatın teklif edilen bedelin %3’ten az olmayacak tutarda verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak uygulamada %3’ün üzerinde geçici teminat verildiği de görülmektedir. Geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerektiği ve %3’ün üzerinde verildiği[...]
Devamını Okuyun

Belediye Personeline Para Yerine Geçen Kartlar (Kupon, Ticket Gibi) İle Ödeme Yapılabilir Mi?

Makalemizde memurlara hangi şartlarda yemek yardımının yapılabileceği, yemek verilmediği durumlarda para veya para yerine geçen değerler ile ödeme şeklinde yardım yapılıp/yapılamayacağı ile yapılacak yardımın kamu zararı olarak değerlendirilmesi durumunda sorumluluğun kime ait olduğuna dair açıklamalar yapılacaktır.   Makaleye ulaşmak için tıklayınız..
Devamını Okuyun

Yapı Denetiminde Belediyelerin Sorumlulukları

Yapı denetiminin özü, deprem, heyelan, toprak kayması, çığ düşmesi, sel gibi doğal afetlerden kaynaklanan yapı hasarlarının önlenmesi ve en aza indirilmesiyle birlikte, yapının varlığının, insan sağlığını ve yaşamını güvence altına alacak şekilde sürdürülmesi ve toplum düzeninin sağlanmasıdır. İnsanların, barınarak, üreterek, çalışarak ya da sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak yaşamlarının önemli bir bölümünü içinde geçirdikleri yapılarda[...]
Devamını Okuyun

Belediye Gelirlerinde Usul Hukuku

Belediyeler, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 102 nci ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre; kendilerinin tarh ve tahsil etmeye yetkili oldukları vergi, resim, harç ve katılma payları bakımından vergi dairesi sayılmaktadır.
Devamını Okuyun

Belediyeler Tarafından Kurulan Bütçe İçi İşletmelerin Özellikleri

”Bütçe içi işletme, mahalli idarenin görev ve sorumluluk kapsamında bulunan özel gelir ve giderleri olan hizmetleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı izni ile kurulan bütçe içi işletmeleri ifade etmektedir.  Başka bir ifadeyle ayrı tüzel kişiliği bulunmayan, ilgili mahalli idarenin bütçesinin içerisinde yer alan işletmeleri ifade etmektedir…..”
Devamını Okuyun

Belediye Gelirlerinin Takip Ve Tahsil Usulleri

Belediyelerin merkezi yönetimden aldıkları paylar dışında kendi öz gelirleri 2 temel Kanuna dayanmaktadır. Bunlardan biri 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, diğeri ise 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunudur. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 4 kısımdan oluşmaktadır……
Devamını Okuyun

Sayıştay’ın Hesap Yargısı

19.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kamu kaynağı kullanılan tüm faaliyetler Sayıştay’ın denetim kapsamına alınmış ve kamu iktisadi teşebbüslerini denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Sayıştay bünyesine dâhil edilerek, dış denetimde ikili yapıya son verilmiştir. Bu Kanun’la Sayıştay, günümüzün koşullarına, uluslararası standartlara ve yönetim ve denetim alanındaki çağdaş gelişmelere uygun olarak yeniden konumlandırılmıştır.
Devamını Okuyun

Belediye Başkanının Temsil, Tören ve Ağırlama Giderleri

5393 sayılı Belediye Kanununun 60’ıncı maddesinde belediyenin giderleri bölümünde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin bu giderleri kapsadığı belirtilmiş olup; belediyenin üst amir sıfatı ile belediye başkanının belediyeyi temsili yetkili olduğu ve bu giderlerin kendi takdir yetkisinde bulunduğunun belirtildiğini, ayrıca konunun kapsamı miktarı ile ilgili yetki belediye başkanının takdirine bırakıldığını, yine belediye bütçesinden yapılacak temsil,[...]
Devamını Okuyun

Sayıştayın Düzenlilik Denetimi

Hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanarak kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılabilmesini gerçekleştirmek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve adına denetim yapan Sayıştay’ın temel işlevlerindendir.
Devamını Okuyun