Dokümanlar

Home - Kategoriye göre arşivle: Dokümanlar

Yerel Yönetimlerde Faaliyet Raporu Hazırlama Yönetmeliği

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve[...]
Devamını Okuyun

Merkezi Yönetim Yeni Bütçe Hazırlama Süreci

Merkezî yönetim bütçe kanununda; yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri, varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı veya fazlanın nasıl kullanılacağı, vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri, borçlanma ve garanti sınırları, bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler, bağlı cetveller, malî yıl içinde gelir ve giderlere yönelik[...]
Devamını Okuyun

Belediyelere İlişkin Yönetmelik Hazırlama Rehberi

Bilindiği üzere hukuk devletinin en önemli özelliği, idarelerin yapacakları işlem ve eylemlerini belirli bir mevzuat hükme dayanarak yerine getirmeleridir. Mevzuatın kelime anlamı “bir ülkede yürürlükte bulunan yasa, tüzük, yönetmelik, kararname vb.nin tümü.” Şeklindedir. İfadeden anlaşılacağı üzere mevzuat kelimesi içerisinde birden fazla normu barındırmaktadır. Bu nedenle normlar arasındaki hiyerarşinin de açıklanmasında yarar bulunmaktadır.
Devamını Okuyun

Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna

7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendine göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve[...]
Devamını Okuyun

Tüm Yönleriyle Alacağın Temliki

Temlik kelime manasıyla, bir mülkü birine mülk olarak verme, birini mülke sahip kılma ve bir hakkın başka bir kimseye geçirilmesi demektir. Başka bir ifade ile alacağın temliki, alacaklı ile onu devralan üçüncü şahıs arasında borçlunun rızasına ihtiyaç olmaksızın yapılabilen ve sadece kazandırıcı bir tasarruf işlemi niteliğini taşıyan şekle bağlı bir akittir
Devamını Okuyun