20 Soruda Taşeron Personelin Belediye Şirketlerine İşçi Statüsünde Alınması

Home - Dokümanlar - 20 Soruda Taşeron Personelin Belediye Şirketlerine İşçi Statüsünde Alınması

Mahalli İdarelerde Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılan Alt Yüklenici Şirket Personeli Hakkında 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Getirilen Değişiklikler

24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron personelin mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerine/şirketlerine aktarılması sağlanmıştır. Taşeron personel 02.01.2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde mahalli idaresine mahalli idare şirketinde işçi statüsüne alınmasına dair yazılı müracaat edecek, şartları sağlayanlar ve sınavda başarılı olanların işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin süreç, 02.01.2018 tarihinden itibaren 90 gün içinde 02.04.2018 tarihine kadar idarelerince sonuçlandırılacaktır.

1-Düzenlemeye Hangi İhale Kapsamında Çalıştırılanlar Dâhil Edilecektir? İdarelerin Yetkileri Neler Olacaktır?

Düzenleme, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında belirtilen herhangi bir usulle KHK’da sayılan idarelerce yapılmış, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri doğrultusunda alt yüklenici şirket personeli hakkında uygulanacaktır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri bilineceği üzere;

 

  • hale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği,
  • Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı,
  • İşin yaklaşık maliyetinin en az %70`lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu,
  • -Niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade etmektedir.

Bununla birlikte;

Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan;

  • Yıl boyunca devam eden,
  • Niteliği gereği süreklilik arz eden,
  • -Haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilecektir.

Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılacaktır.

Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmeyecektir.

İdare, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda yukarıdaki kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkili olacaktır.

Diğer sorulara ve içeriğe ulaşmak için tıklayınız..

Örnek Taşeron Başvuru Dilekçesi için tıklayınız..

Örnek Taşeron Sulh Sözleşmesi için tıklayınız..

Share: