T.C. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2003/118 K. 2003/42 T. 21.3.2003 Kararı

Home - Yargı Kararları - Danıştay - T.C. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2003/118 K. 2003/42 T. 21.3.2003 Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 27.9.2002 günlü ve E:2002/189, K:2002/337 sayılı kararıyla; 6183 sayılı Yasanın 3 ve 64 üncü, 5442 sayılı Yasanın 1, 3 ve 4 üncü maddeleri ile 3030 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi uyarınca “…alacaklı amme idaresinin, mahalli en büyük memuru veya tevkil edeceği memur” ibaresinden, alacaklı amme idaresi büyükşehir belediyesi olduğuna göre büyükşehir belediye başkanı veya tevkil edeceği memur olduğunun anlaşılması, haciz varakasının da bu kişilerce onaylanması gerektiği sonucuna varıldığı, olayda haciz varakasının, büyükşehir belediye başkanı tarafından verilen dosyada mevcut yetki belgesine dayanarak büyükşehir belediye tahsilat şube müdürünce onaylandığı anlaşılmış olup; mahkemece mahalli en büyük memur ifadesinin vali ve kaymakamları kapsadığı ve Vergi Usul Kanununda mahalli en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkilerin Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması yönünden belediye başkanı tarafından kullanılacağı gerekçesiyle verilen ısrar kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozan genel kurul kararı usul ve yasaya uygun olup, kararın düzeltilmesi talebinin reddi gerekir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Share: