T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2008/3456 T. 29.12.2008 Kararı

Home - Yargı Kararları - Danıştay - T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E. 2008/3456 T. 29.12.2008 Kararı

Dava, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 1.5.2008 günlü, 2008/34 sayılı “5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelge”nin iptali istemiyle açılmıştır.Davaya konu edilen Genelgenin dayanağı 5747 sayılı Yasa’nın Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa Mahkemesince kısmen iptal edilmiş olması ve böylece Genelgenin yasal dayanaktan yoksun kalması, ayrıca davacı belediyenin nüfus sayım sonucuna karşı Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren iptal davası açma hakkı bulunması ve bu davayı açması halinde tüzel kişiliğinin ilk mahalli idareler seçimlerinde sona ermeyecek olması karşısında, ilk genel mahalli idareler seçimlerinde tüzel kişiliği sona erecek belediyelerin tasfiye sürecine yönelik açıklamalarda bulunan Genelgenin davacı Belediye yönünden iptali yolundaki Danıştay Sekizinci Daire kararı sonucu itibariyle hukuka uygun bulunmaktadır.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Share: