Kamu Mevzuatı

 • 5018 Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • İç Denetim Ve Kontrol
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 • 5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • Resmi Yazışma Kuralları
 • Borçlar Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Temel Hukuk
 • Kabahatler Kanunu
 • Kamulaştırma İşlemleri
 • AB Mevzuatı
 • Mali Tablo Analizi
 • Bütçe Ve Hazırlama Teknikleri
 • Süreç Analizi
 • Performans Yönetimi Ve Performans Değerlendirme
 • Stratejik Yönetim Ve Stratejik Planlama
 • Kamuda İş Sağlığı ve İş Güvenliği