Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Danışmanlığı

Home - Sunulan Hizmetler - Danışmanlık Alanları - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Danışmanlığı

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında belirtilmiş olan kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı hazırlamaları gerekmektedir.

Stratejik Plan hazırlamak kurumlar için bir gereklilikten öte amaç ve hedeflerin belirlendiği, doğru örgütlenmenin sağlandığı modern dünyanın iyi yönetimin aracı olarak görmek gerekmektedir. Kurum üst yöneticileri için uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi yasal sorumluluk olmasının yanında başarıya ulaşmak için anahtar niteliğindedir.

 

Hangi Kurumlar Stratejik Plan Hazırlamalıdır?

5018 sayılı Kanun’da belirtilen kamu idarelerinin yanı sıra 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’yla nüfusu 50.000 ve üzerindeki tüm belediyeler ve 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’yla büyükşehir belediyeleri stratejik plan
hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca 04/03/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’yla il özel idarelerine de stratejik planlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Nüfusu 50.000 altındaki belediyelerin stratejik plan hazırlamada yasal zorunluluğu bulunmamakla beraber başarı odaklı, hedefleri bulunan üst yöneticilerin vizyonlarını gerçekleştirebilmek için uygulayabileceği en iyi yönetim modeli stratejik yönetimdir.

Danışmanlık Hizmeti Alt Başlıkları

1- İş Planı ve Sorumlulukların Belirlenmesi

2- Mevcut Durum Analizi

 • Mevcut Stratejik Planın Analizi
 • Mevzuat Analizi
 • Üst Politika Belgelerinin Analizi
 • Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
 • Paydaş Analizleri
 • Kuruluş İçi Analiz
 • PESTLE Analizi
 • SWOT Analizi

3- Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi

4- Strateji Geliştirme

 • Amaç
 • Hedef
 • Performans Göstergeleri
 • Stratejiler

5- Eylem Planları

 • Faaliyetler
 • Sorumlu Birimler