4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

İhale mevzuatı ve uygulaması kapsamında yürütülen danışmanlık faaliyetleri;

1- İhaleye Giriş: Temel kavramlar

 • Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri
 • Kapsam ve istisnalar
 • İhale süreçlerine ilişkin ana kurallar

2- Yaklaşık Maliyet

 • Teknik şartnamenin hazırlanması
 • Yaklaşık maliyetin hazırlanması
 • Yapım işlerinde yaklaşık maliyet
 • Hizmet alımlarında yaklaşık maliyet
 • Mal alımlarında yaklaşık maliyet

3- İhale Usulleri

 • Açık ihale usulü
 • Belli istekliler arasında ihale usulü
 • Pazarlık usulü
 • Doğrudan temin alımları

4- İhale İlanı

 • İlan şekli ve süreleri
 • İlansız (davet yoluyla) gerçekleştirilen ihaleler

5- İhale Komisyonunun oluşturulması

 • İhale komisyonunun oluşturulması
 • Komisyonun görev ve sorumlulukları

6- İstenecek Belgeler ve Yeterlik Kuralları

 • İhaleye sunulacak belgeler
 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
 • Meslek ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

7- İhale Dokümanları ve hazırlanması

 • Ön Yeterlik ve İdari Şartnamenin hazırlanması
 • Sözleşme Tasarısının hazırlanması
 • Yapım işlerinde dikkat edilecek hususlar
 • Hizmet alımlarında dikkat edilecek hususlar
 • Mal alımlarında dikkat edilecek hususlar
 • İhale dokümanı satışı ve EKAP üzerinden indirilmesi
 • İhale dokümanına yönelik şikayet başvuruları
 • İhale dokümanında açıklama ve zeyilname yapılması
 • İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

8- Tekliflerin Sunulması ve Açılmasına ilişkin süreç ve esaslar

 • Teklif zarflarının şekil yönünden incelenmesi
 • Zarfların açılması ve belgelerin kontrolü

9- Komisyon Kapalı Oturumu

 • Belgelerin ayrıntılı olarak incelenmesi
 • Bilanço ve ciro belgelerinin yeterliği
 • İş deneyim belgelerinin yeterliği
 • Eksik bilgi tamamlatma
 • Aritmetik hata kontrolü
 • Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi

10- Kesinleşen İhale Kararı ve Sözleşme

 • İhale kararının alınması
 • Kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesi
 • İhale kararına yönelik şikayet başvuruları
 • Sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması

11- İhale yasakları ve suçları

 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimin ifasına fesat karıştırma