Paylardan Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Düzenleme

Home - Duyuru - Paylardan Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Düzenleme

15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  • SGK borçları hariç diğer borçlarda kesinti oranı %0,
  • SGK borçlarında 5’inci maddenin birinci fıkrası SGK’nun her bir borç çeşidine düşen paya göre, grup içerisinde garameten tespit edilir.
  • 2018 yılı Kasım ayında İller Bankası A.Ş. tarafından yapılan kesintiler, ilgili kuruluşların 4’üncü maddede sınıflandırılan Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlan hariç olmak üzere, bu Esasların yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili kuruluşlara iade edilir.
  • Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda kesinti oranları, geçici 12’nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edilir.

Kararnameye ulaşmak için tıklayınız.