Year: 11 Aralık 2018

Home -

Resmi İlan Fiyat Tarifesi

Resmi ilan fiyatlarının aşağıdaki tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine sayfa düzenleri ve fiyatlarının  01/01/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Devamını Okuyun

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Elektronik Tebligat Adresi Alma İçin Başvuru Ne Zaman Ve Nasıl Yapılacak? Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. 5018 sayılı Kanunda[...]
Devamını Okuyun

Vergi ve Diğer Alacakların Yapılandırılması

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı[...]
Devamını Okuyun

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete[...]
Devamını Okuyun

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihleri, Kurulumuzun 23/10/2018 tarihli, 2018/1036 sayılı kararı ile detaylı olarak düzenlenmiş ve anılan karar, 26/10/2018 tarihli, 30577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Devamını Okuyun

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

Bu Tebliğin amacı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 52 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak uluslararası standartlara uygun bir genel yönetim sektörü kapsamını ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerinin derlenmesinde ki usul, esas ve veri derleme sürecindeki yetki, sorumluluk ile yaptırımları belirlemektir.
Devamını Okuyun

Paylardan Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Düzenleme

15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Devamını Okuyun